(más abajo versión en Castellano)

Fa 271 anys, Benjamin Franklin va escriure la famosa frase “el temps són diners”. Era un consell per a un jove comerciant, li recordava que cada dia sense treballar li costava allò que deixava d’ingressar en un dia, més les despeses extres.

Afortunadament els temps han canviat. Tanmateix encara avui la major part de les persones treballen per compte d’altre i canvien unes hores determinades per diners. En sentit invers, l’empresari, amb diners, pot contractar altres persones que alliberen el seu temps per a poder fer altres coses. A la nostra forma de pensar, la relació del temps amb els diners encara es veu com si fossin convertibles una cosa en l’altra. Encara hi ha una tendència molt estesa de valorar econòmicament més les coses que més temps i esforç costen.

En aquests quasi 3 segles, un dels progressos que més han fet canviar la convertibilitat del temps i els diners és la limitació de la feina a 40 hores setmanals, i l’obligatorietat de vacances anuals. Ara les hores disponibles per a “canviar per diners” són moltes menys. A això hem d’afegir l’allargament dels anys de formació i la generalització de la jubilació. La limitació de la quantitat d’hores millora considerablement la seva qualitat, i també el preu.

Un altre pas més en el distanciament del temps i els diners és el tipus de treball postindustrial, el nomenat treball del coneixement. Cada dia comprovem més sovint que el temps i l’esforç no asseguren els resultats, pot valer més un minut de lucidesa que uns quants dies de treball dur. 

Superada la mentalitat de supervivència, subjectivament percebem el temps com a un bé escàs, com quelcom ple de possibilitats que no podem deixar passar perquè no torna, i té un límit. El temps és vida. Com puc tolerar l’ús de la meva vida en quelcom que no sigui estar amb les persones que estimo i fent coses que valguin la pena?

Aquesta valoració del temps com a vida, desgraciadament per a molts, desperta la consciència que la vida comença quan acaba la feina. La feina és el pesat preu que cal pagar per a viure una vida retallada. 

Les enquestes de Gallup Q12 diuen que la mitja mundial d’empleats compromesos amb la seva feina és només del 15%. En l’Europa mediterrània aquesta mitja baixa, i els empleats que gaudeixen amb la seva feina són només el 6%. Perquè únicament es gaudeix de la feina quan hom està compromès. Per al 94% dels empleats, la feina és una càrrega que suporten, fent el mínim i res més.

La gestió de les organitzacions en Europa no està responent bé a aquest enorme repte del canvi de valoració vital del temps. La única cosa que satisfà a la persona és que la mateixa feina tingui sentit, que doni per bé empleat el temps que dedica a treballar, i no només pels diners que cobra. La persona necessita sentir que hi ha vida també a la feina, i la realitat és que la majoria, ara, no li troben prou sentit.

Aquest repte tan important és també la gran oportunitat pels que sàpiguen fer-ho bé. En mig del gran desert de compromís, també hi han empreses i organitzacions que tenen nivells de compromís molt elevats. Això demostra que no és impossible crear una nova cultura del treball. La mitja de compromís dels empleats a USA i Canadà és del 31%, 25 punts per sobre del 6% d’Europa mediterrània.

L’avantatge competitiu de les empreses amb empleats compromesos és induptable. No és només la productivitat més gran, també són millors la creativitat, la innovació, el servei al client, etc.

L’altra cara de la moneda són els empresaris que estan atrapats en l’operació de l’empresa. No són conscients que estan valorant el seu temps de forma equivocada, que el que més necessita l’empresa és la seva llibertat, perquè el seu temps aporta molt més valor quan es dedica a l’acció estratègica. Moltes empreses estan demanant a crits que necessiten un empresari que es dediqui a dirigir-les bé.

Les organitzacions que millor ho fan també valoren el temps dels clients o usuaris. Tenint en compte que les organitzacions troben el seu sentit en els clients o usuaris a qui serveixen, la seva prioritat no pot ser una altra que la de millorar l’experiència d’aquest servei, facilitant, simplificant, fent amigables els procediments. Només cal fer un petit repàs a les empreses que sobresurten en el servei al client, la valoració del seu temps és una prioritat claríssima en tots els processos.

La valoració del temps, en fi, és la clau, ho miris com ho miris.

¿Cuánto vale mi tiempo?

Hace 271 años, Benjamin Franklin escribió la famosa frase “el tiempo es dinero”. Era un consejo para un joven comerciante, le recordaba que cada día sin trabajar le costaba lo que dejaba de ingresar en un día, más los gastos extras.

Afortunadamente los tiempos han cambiado. Sin embargo todavía hoy la mayor parte de las personas trabajan por cuenta ajena y cambian unas horas determinadas por dinero. En sentido inverso, el empresario, con dinero, puede contratar otras personas que liberan su tiempo para poder hacer otras cosas. En nuestra forma de pensar la relación del tiempo con el dinero todavía se ve como si fueran convertibles una cosa en la otra. Todavía hay una tendencia muy extendida de valorar económicamente más las cosas que cuestan más tiempo y esfuerzo.

En estos casi 3 siglos, uno de los progresos que más han hecho cambiar la convertibilidad del tiempo y el dinero es la limitación del trabajo a 40 horas semanales, y la obligatoriedad de vacaciones anuales. Ahora las horas disponibles para “cambiar por dinero” son muchas menos. A ello tenemos que añadir el alargamiento de los años de formación y la generalización de la jubilación. La limitación de la cantidad de horas mejora considerablemente su calidad, y también el precio.

Otro paso más en el distanciamiento del tiempo y el dinero es el tipo de trabajo post-industrial, el llamado trabajo del conocimiento. Cada vez comprobamos más a menudo que el tiempo y el esfuerzo no aseguran los resultados, puede valer más un minuto de lucidez que varios días de trabajo duro.

Superada la mentalidad de supervivencia, subjetivamente percibimos el tiempo como un bien escaso, como algo lleno de posibilidades que no podemos dejar pasar porque no vuelve, y tiene un límite. El tiempo es vida. ¿Cómo puedo tolerar el empleo de mi vida en algo que no sea estar con las personas que quiero y haciendo cosas que valgan realmente la pena?

Esta valoración del tiempo como vida, desgraciadamente para muchos, despierta la conciencia de que la vida empieza cuando se acaba el trabajo. El trabajo es el pesado precio que hay que pagar para vivir una vida recortada.

Las encuestas de Gallup Q12 dicen que la media mundial de empleados comprometidos con su trabajo es sólo del 15%. En la Europa mediterránea esa media baja, y los empleados que disfrutan con su trabajo son sólo el 6%. Porque sólo se disfruta del trabajo cuando estás comprometido. Para el 94% de empleados, el trabajo es una carga que soportan haciendo lo justo y no más.

La gestión de las organizaciones en Europa no está respondiendo bien a este enorme reto del cambio de valoración vital del tiempo, parece que no sabemos cómo hacerlo. La falta de compromiso en el trabajo no se arregla con más dinero. Lo único que satisface a la persona es que el mismo trabajo tenga sentido, que el tiempo que dedica a trabajar lo dé por bien empleado, no sólo por el dinero que cobra. La persona necesita sentir que hay vida también en el trabajo, y la realidad es que no encuentra suficiente sentido.

Este reto tan importante es también la gran oportunidad para los que sepan hacerlo bien. En medio del gran desierto de compromiso, también hay empresas y organizaciones que tienen niveles de compromiso muy elevados. Ello demuestra que no es imposible crear una nueva cultura del trabajo. La media de compromiso de los empleados en USA y Canadá es del 31%, 25 puntos por encima del 6% de Europa mediterránea.

La ventaja competitiva de las empresas con empleados comprometidos es indudable. No es sólo la mayor productividad, también son mejores en creatividad, en innovación, en servicio al cliente, etc.

La otra cara de la moneda son los empresarios que están atrapados en la operación de la empresa. No son conscientes de que están valorando su tiempo de forma equivocada, de que lo que más necesita la empresa es su libertad, porque su tiempo aporta mucho más valor cuando se dedica a la acción estratégica. Muchas empresas están pidiendo a gritos que necesitan un empresario que se dedique a dirigirlas bien.

Las organizaciones que mejor lo hacen también valoran el tiempo de los clientes o usuarios. Teniendo en cuenta que las organizaciones encuentran su sentido en los clientes o usuarios a los que sirven, su prioridad no puede ser otra que la de mejorar la experiencia de este servicio, facilitando, simplificando, haciendo amigables los procedimientos. Sólo hay que dar un pequeño repaso a las empresas que sobresalen en servicio al cliente, la valoración de su tiempo es una prioridad clarísima en todos los procesos.

La valoración del tiempo, en fin, es la clave, lo mires como lo mires.

2019-08-09T18:34:54+00:00agosto 9th, 2019|Sin categoría|0 Comments

Leave A Comment